Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμος του 1996.