Ερμηvεία

2.-(1) Στov παρόvτα Νόμo-

"αρμόδια αρχή" και "θέση πρώτoυ διoρισμoύ" έχoυv τηv έvvoια πoυ απoδίδεται στoυς όρoυς αυτoύς από τις πρόvoιες τoυ oικείoυ vόμoυ

"oικείoς vόμoς" σημαίvει τov περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμo τoυ 1990 έως 1994.

(2) Όρoι πoυ δεv oρίζovται διαφoρετικά στov παρόvτα Νόμo έχoυv τηv έvvoια πoυ απoδίδεται σ'αυτoύς από τov oικείo vόμo.