Σημείωση
6 του Ν. 27(Ι)/2000Κατάργηση

Οι περί Αναστολής Πλήρωσης Θέσεων Πρώτου Διορισμού στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1995 έως 1998 καταργούνται.