Σημείωση
7 του Ν. 27(Ι)/2000Έναρξη της ισχύος του Ν. 27(Ι)/2000

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 27(Ι)/2000] λογίζεται ότι αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2000.