Διάταγμα μετακίνησης του ανηλίκου

16.-(1) Αν τα υποστατικά στα οποία έχει τοποθετηθεί ή πρόκειται να τοποθετηθεί ανήλικος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους είναι, λόγω της καταστάσεως τους ή των συνθηκών διαβιώσεως, ακατάλληλα ή το περιβάλλον είναι επιβλαβές για τον ανήλικο ή αν ο επιμελητής υπό την άμεση φροντίδα του οποίου βρίσκεται ή πρόκειται να τοποθετηθεί ο ανήλικος είναι, για λόγους που αφορούν την ηλικία του, την πνευματική του κατάσταση ή γενικά τη διαγωγή του ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πρόσωπο ακατάλληλο ή αν ο επιμελητής έχει αποβιώσει, το Δικαστήριο μπορεί, έπειτα από αίτηση του λειτουργού ευημερίας, να διατάξει τη μετακίνηση του ανηλίκου σε ασφαλές μέρος, μέχρι να καταστεί δυνατή η επιστροφή του στους γονείς ή στον κηδεμόνα του ή μέχρι να γίνουν άλλες διευθετήσεις.

(2) Η εκτέλεση του δικαστικού διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου μπορεί να γίνει από λειτουργό ευημερίας.

(3) Πρόσωπο το οποίο αρνείται να συμμορφωθεί με διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή παρακωλύει την εκτέλεση του διατάγματος είναι ένοχο αδικήματος.