Εργασίες και καθήκοντα λειτουργών ευημερίας

17.-(1) Ο λειτουργός ευημερίας έχει καθήκον, αφού λάβει την ειδοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 13, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να επισκεφθεί τα υποστατικά στα οποία έχει τοποθετηθεί ή πρόκειται να τοποθετηθεί ο ανήλικος και να εξετάσει τα υποστατικά αυτά και τον ανήλικο.

(2) Λειτουργός ευημερίας που δε γίνεται δεκτός σε υποστατικό στο οποίο έχει λόγους να πιστεύει ότι διαμένει ανήλικος, αναφορικά με τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Μέρους, μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την έκδοση εντάλματος το οποίο θα του επιτρέπει να εισέλθει στα υποστατικά.

(3) Πρόσωπο το οποίο αρνείται να επιτρέψει σε λειτουργό ευημερίας να επισκεφθεί ή να εξετάσει ανήλικο, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2), ή παρεμποδίζει το λειτουργό να ενεργήσει σύμφωνα με ένταλμα που έχει εκδοθεί δυνάμει του εδαφίου (2) είναι ένοχο αδικήματος.