Μητρώο Υιοθετηθέντων

24.-(1) Ο Αρχιπρωτοκολλητής του Ανώτατου Δικαστηρίου τηρεί μητρώο που θα ονομάζεται "Μητρώο Υιοθετηθέντων" για την καταχώρηση διαταγμάτων υιοθεσίας σύμφωνα με τις οδηγίες του διατάγματος υιοθεσίας.

(2) Πιστοποιημένο αντίγραφο καταχωρήσεως στο Μητρώο Υιοθετηθέντων του ίδιου τύπου και χρώματος όπως και το πιστοποιητικό γεννήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Καταχωρήσεως Γεννήσεων και Θανάτων Νόμου, που φέρει τη σφραγίδα του Ανώτατου Δικαστηρίου, θα είναι αποδεκτό ως μαρτυρία της υιοθεσίας στην οποία αναφέρεται, καθώς και του τόπου και της ημερομηνίας γεννήσεως του υιοθετηθέντος.

(3) Ο Αρχιπρωτοκολλητής θα τηρεί ευρετήριο του Μητρώου Υιοθετηθέντων στο Πρωτοκολλητείο του Ανώτατου Δικαστηρίου. Μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας του, ο υιοθετηθείς μπορεί με άδεια του Δικαστηρίου, που λαμβάνεται αφού το Δικαστήριο ακούσει τις απόψεις του Τμήματος Ευημερίας, να ενημερωθεί μέσω του λειτουργού ευημερίας για την καταγωγή του και να πάρει πιστοποιημένο αντίγραφο κάθε καταχώρησης που έχει γίνει στο Μητρώο Υιοθετηθέντων που τον αφορά.