Καταχώρηση στοιχείων υιοθεσίας

25.-(1) Κάθε διάταγμα υιοθεσίας θα περιέχει οδηγίες στον Αρχιπρωτοκολλητή για καταχώρηση στο Μητρώο Υιοθετηθέντων στοιχείων κατά τον καθοριζόμενο στο Παράρτημα τύπο και, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), θα καθορίζει τα στοιχεία που θα περιέχονται στις στήλες 2-6 του Παραρτήματος.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1)-

(α)Όταν η ακριβής ημερομηνία γεννήσεως του υιοθετουμένου δεν αποδεικνύεται προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου, το Δικαστήριο αποφασίζει για την πιθανή ημερομηνία γεννήσεως και η ημερομηνία αυτή θα καθορίζεται στο διάταγμα ως η ημερομηνία γεννήσεως του υιοθετουμένου.

(β)Όπου το όνομα ή το επώνυμο που θα φέρει ο υιοθετούμενος μετά την υιοθεσία είναι διαφορετικό από το όνομα ή το επώνυμο το οποίο έφερε μέχρι τη στιγμή που εκδόθηκε το διάταγμα υιοθεσίας, το νέο όνομα ή επώνυμο θα καθορίζεται στο διάταγμα σε αντικατάσταση του αρχικού.

(γ) Όπου ο τόπος γεννήσεως του υιοθετουμένου δεν αποδεικνύεται προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου, τα σχετικά στοιχεία του τόπου γεννήσεως μπορούν, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), να παραλείπονται από το διάταγμα και από την καταχώρηση στο Μητρώο Υιοθετηθέντων.

(3)Όταν ύστερα από αίτηση υιοθεσίας αποδεικνύεται ότι για τον υιοθετούμενο υπάρχει καταχώρηση στο Μητρώο Γεννήσεων, το διάταγμα υιοθεσίας θα περιλαμβάνει οδηγίες για να σημειωθεί στην καταχώρηση στο Μητρώο Γεννήσεων και η λέξη "υιοθετηθείς".

(4)Όπου εκδίδεται από το Δικαστήριο διάταγμα υιοθεσίας αναφορικά με ανήλικο ο οποίος έχει υιοθετηθεί προηγουμένως σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το διάταγμα θα περιλαμβάνει οδηγίες για να σημειωθεί στην καταχώρηση στο Μητρώο Υιοθετηθέντων η λέξη "επανυιοθετηθείς".

(5) Μετά την έκδοση από το Δικαστήριο διατάγματος υιοθεσίας ο Πρωτοκολλητής του Δικαστηρίου θα κοινοποιεί το διάταγμα στον Αρχιπρωτοκολλητή ο οποίος θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο διάταγμα.