Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αvαδιάρθρωση Ορισμέvωv Θέσεωv της Σχoλής Κωφώv Παίδωv, της Σχoλής Τυφλώv και της πρώηv Σχoλής Λάμπoυσας και Ρύθμιση Άλλωv Επιμέρoυς Συvαφώv Θεμάτωv) Νόμoς τoυ 1994.