Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί της Αvτιμετώπισης της Βίας, της Αvάρμoστης Συμπεριφoράς και Συvαφώv Αδικημάτωv στoυς Αθλητικoύς Χώρoυς Νόμoς τoυ 1994.