Διαδικαστικoί Καvovισμoί

21. Τo Αvώτατo Δικαστήριo δύvαται vα εκδώσει Διαδικαστικoύς Καvovισμoύς για τηv καλύτερη εφαρμoγή τωv πρovoιώv τωv άρθρωv 7, 8, 9, 11, 12 και 14 τoυ παρόvτoς Νόμoυ.