Σημείωση
40 του Ν.119(Ι)/2000Κατάργηση

Από της έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.119(I)/2000] καταργείται ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος, άνευ επηρεασμού οποιασδήποτε πράξης, ενέργειας ή διορισμού που έγινε δυνάμει του καταργηθέντος νόμου που θα θεωρούνται ότι έγιναν δυνάμει του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.119(I)/2000].