Σημείωση
12 του Ν.55(Ι)/2013Κατάργηση του περί Ζώων (Επιστημονικά Πειράματα) Νόμου [Σ.Σ. δηλαδή του Ν.30(I)/1995]

Οι περί Ζώων (Επιστημονικά Πειράματα) Νόμοι του 1995 έως 2005 καταργούνται.