Απαγόρευση σε χρηματιστές να καταρτίζουν συναλλαγές μέσω άλλων χρηματιστών

22Α—(1) Απαγορεύεται σε Μέλος του Χρηματιστηρίου, που ασκεί εργασίες που εμπίπτουν στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 35, να υποβάλλει εντολές για αγορά ή πώληση τίτλων δι' ίδιο λογαριασμό μέσω άλλου Μέλους του Χρηματιστηρίου.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται, νοουμένου ότι εξασφαλίζεται η προηγούμενη έγκριση του Γενικού Διευθυντή-

(α) Σε περίπτωση Μέλους του Χρηματιστηρίου, του οποίου η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος έχει ανασταλεί από το Συμβούλιο ή στο οποίο απαγορεύεται να υποβάλλει ή να αποδέχεται εντολές για χρηματιστηριακές συναλλαγές, και το οποίο καταρτίζει χρηματιστηριακές συναλλαγές μέσω άλλου Μέλους του Χρηματιστηρίου με σκοπό τη συμμόρφωσή του με τη νομοθεσία· και

(β) σε περίπτωση Μέλους του Χρηματιστηρίου, που καταρτίζει χρηματιστηριακές συναλλαγές μέσω άλλου Μέλους του Χρηματιστηρίου για πώληση τίτλων, τους οποίους κατέχει κατά την έναρξη της ισχύος του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2002, δυνάμει συμφωνίας που προβλέπει ότι οφείλει να καταρτίζει συναλλαγές μέσω άλλου Μέλους του Χρηματιστηρίου.