Παροχή συνδρομής από υπηρεσίες στον Επίτροπο, υποβολή των εκθέσεων από τον Επίτροπο στην αρμόδια υπηρεσία και δημοσιοποίηση των εκθέσεων

6Α-(1) Οι υπηρεσίες παρέχουν κάθε συνδρομή στο έργο που επιτελεί ο Επίτροπος δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 όπως προβλέπει το εδάφιο (7) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου.

(2) Εκθέσεις που ετοιμάζει ο Επίτροπος αυτεπάγγελτα  δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ή υπηρεσίες τις οποίες αφορούν οι απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις των εκθέσεων.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση οποιασδήποτε έκθεσης που υποβλήθηκε κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(4) Στο συνοπτικό σημείωμα που ο Επίτροπος υποβάλλει μηνιαίως στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων δυνάμει του εδαφίου (10) του άρθρου 6 γίνεται επίσης συνοπτική αναφορά σε κάθε έκθεση που ο Επίτροπος ετοίμασε αυτεπάγγελτα δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5.

(5) Στην ετήσια έκθεση, που δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 6 ο Επίτροπος  υποβάλλει στον Πρόεδρο με αντίγραφο στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, περιλαμβάνονται επίσης οι απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις του σε εκθέσεις που ετοίμασε αυτεπάγγελτα δυνάμει της  παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5.