Δικαίωμα επικοινωνίας Επιτρόπου

7. Ο Επίτροπος κατά την εκτέλεση του έργου του επικοινωνεί απευθείας με τον Πρόεδρο, τους Υπουργούς και τους Ανεξάρτητους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας και τους Προέδρους και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ή Επιτροπών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου ή άλλων οργανισμών δημόσιου δικαίου.