Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

“αρχή τοπικής διοίκησης” σημαίνει δημοτικό συμβούλιο, συμβούλιο βελτιώσεως και συμβούλιο καθορισμένης περιοχής και περιλαμβάνει συμβούλιο αποχετεύσεων και συμβούλιο υδατοπρομήθειας˙

“ενέργεια” περιλαμβάνει και παράλειψη˙

“Επίτροπος” σημαίνει το σύμφωνα με το άρθρο 3 διοριζόμενο Επίτροπο Διοικήσεως˙

“λειτουργός” σημαίνει πρόσωπο που κατέχει οποιαδήποτε θέση ή αξίωμα σε οποιαδήποτε υπηρεσία, είτε μόνιμα είτε προσωρινά είτε αναπληρωτικά είτε με σύμβαση˙

“Πρόεδρος” σημαίνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας˙

“υπηρεσία” σημαίνει τη Δημόσια Υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία και κάθε αρχή τοπικής διοίκησης και περιλαμβάνει τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, την Αστυνομία, το Στρατό και την Εθνική Φρουρά και οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου που ιδρύεται για το δημόσιο συμφέρον από νόμο, εφόσο η διοίκηση του τελεί υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας, αλλά δεν περιλαμβάνει:

(α) Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Υπουργικό Συμβούλιο και το Ανώτατο Δικαστήριο, όπως και κάθε υπαγόμενο σ’ αυτό Δικαστήριο˙

(β) το Γενικό Εισαγγελέα, το Γενικό Ελεγκτή, το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για ενέργειες τους που αφορούν την άσκηση των καθοριζομένων από το Σύνταγμα αρμοδιοτήτων τους˙

(γ) Υπουργό για ενέργειες του που αφορούν:

(i) θέματα γενικής κυβερνητικής πολιτικής˙

(ii) τις δραστηριότητες του ως μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου.