Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμοι του 1991 μέχρι 1995 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμοι του 1991 μέχρι 1995.