Επίτροπος Διοικήσεως

3.-(1) Προς το σκοπό της ενασκήσεως των αρμοδιοτήτων που διαλαμβάνονται στο Νόμο αυτό και της διεξαγωγής των ερευνών που προνοούνται από το Νόμο αυτό διορίζεται από τον Πρόεδρο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργικού Συμβουλίου και με προηγούμενη σύμφωνη Απόφαση της πλειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, πολίτης της Δημοκρατίας τουλάχιστο τριάντα πέντε χρόνων, εγνωσμένης μορφώσεως και πείρας και ανώτατου ηθικού επιπέδου, ως Επίτροπος Διοικήσεως.

(2) Η θητεία του Επιτρόπου είναι εξαετής.

(3) Ο Επίτροπος δε δύναται να κατέχει οποιαδήποτε άλλη θέση ή αξίωμα στη Δημοκρατία ή να απασχολείται σε οποιαδήποτε άλλη εργασία με αμοιβή.

(4) Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του ο Επίτροπος δίδει διαβεβαίωση ενώπιον του Προέδρου, στην παρουσία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ότι θα εκτελεί πιστά τα καθήκοντα του.

(5) Ο Επίτροπος δύναται κατά τη διάρκεια της θητείας του να υποβάλει γραπτά προς τον Πρόεδρο την παραίτηση του.

(6) Ο Επίτροπος αφυπηρετεί στο τέλος του μήνα που έχει συμπληρώσει το εξηκοστό όγδοο έτος της ηλικίας του.

(7) Ο Επίτροπος, κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν απολύεται ή αποχωρεί από την υπηρεσία, παρά μόνο για τους λόγους και με τον τρόπο που απολύονται ή αποχωρούν από την υπηρεσία οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου.