Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

3.-(1) Προς το σκοπό της ενασκήσεως των αρμοδιοτήτων που διαλαμβάνονται στο Νόμο αυτό και της διεξαγωγής των ερευνών που προνοούνται από το Νόμο αυτό διορίζεται από τον Πρόεδρο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργικού Συμβουλίου και με προηγούμενη σύμφωνη Απόφαση της πλειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, πολίτης της Δημοκρατίας τουλάχιστο τριάντα πέντε χρόνων, εγνωσμένης μορφώσεως και πείρας και ανώτατου ηθικού επιπέδου, ως Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

(2) Η θητεία του Επιτρόπου είναι εξαετής.

(3) Ο Επίτροπος δε δύναται να κατέχει οποιαδήποτε άλλη θέση ή αξίωμα στη Δημοκρατία ή να απασχολείται σε οποιαδήποτε άλλη εργασία με αμοιβή.

(4) Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του ο Επίτροπος δίδει διαβεβαίωση ενώπιον του Προέδρου, στην παρουσία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ότι θα εκτελεί πιστά τα καθήκοντα του.

(5) Ο Επίτροπος δύναται κατά τη διάρκεια της θητείας του να υποβάλει γραπτά προς τον Πρόεδρο την παραίτηση του.

(6) Ο Επίτροπος αφυπηρετεί στο τέλος του μήνα που έχει συμπληρώσει το εξηκοστό όγδοο έτος της ηλικίας του.

(7) Ο Επίτροπος, κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν απολύεται ή αποχωρεί από την υπηρεσία, παρά μόνο για τους λόγους και με τον τρόπο που απολύονται ή αποχωρούν από την υπηρεσία οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου.

(8) Ο Επίτροπος δύναται να ασκεί, εκτός των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών που του  παρέχονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, και οποιεσδήποτε  αρμοδιότητες, καθήκοντα και εξουσίες του ανατίθενται ειδικά  δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου, σε θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών, και ισότητας και απόλαυσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών ανεξαρτήτως φυλής, εθνοτικής καταγωγής, κοινότητας, γλώσσας, χρώματος, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού.

(9) Για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών που ανατίθενται στον Επίτροπο δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (8), ο Επίτροπος ενεργεί κατά τα διαλαμβανόμενα και σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, και για την ενάσκηση του έργου που του ανατίθεται δυνάμει αυτού, έχει το Γραφείο και προσωπικό που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, ή και οποιοδήποτε πρόσθετο προσωπικό, από λειτουργούς που θα έχουν τέτοια προσόντα και θα υπηρετούν κάτω από τέτοιους όρους, όπως θα καθοριστεί.