Εξυπηρέτηση των αναγκών των προσφύγων

7.-(1) Ο Κηδεμόνας, κατά τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του με βάση τον παρόντα Νόμο, θα μεριμνά για την εξυπηρέτηση των αναγκών των προσφύγων παράλληλα με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ιδιοκτητών των εν λόγω περιουσιών με βάση καθορισμένα κριτήρια:

Νοείται ότι τουρκοκυπριακές περιουσίες που δεν είναι αναγκαίες ή είναι πέραν των αναγκών ή κρίνονται ακατάλληλες για τις στεγαστικές ή επαγγελματικές ή γεωργικές ανάγκες ή για ανάγκες δραστηριοποίησης των προσφύγων, μπορούν να ενοικιάζονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε εκτοπισμένους δήμους ή κοινότητες ή σε κατοίκους ακριτικών κοινοτήτων που δεν είναι πρόσφυγες αλλά σημαντικό μέρος της γεωργικής γης τους κατελήφθη ή είναι απροσπέλαστη λόγω της τουρκικής εισβολής ή σε πρόσωπα που έχουν τον ένα γονέα πρόσφυγα με απόφαση του Κηδεμόνα, όπως θα καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του Νόμου αυτού.

(2) Συγγενής κατ’ ευθείαν γραμμή μέχρι β΄ βαθμού συγγενείας αποβιώσαντος πρόσφυγα κατέχοντος τουρκοκυπριακή κατοικία ανεγερθείσα πριν από το έτος 1974 έχει δικαίωμα υποκατάστασης στην κατοχή της εν λόγω κατοικίας, νοουμένου ότι μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροπο-ποιητικού) Νόμου του 2018 δεν έχει τύχει οποιασδήποτε οικονομικής στήριξης για σκοπούς στέγασης βάσει οποιουδήποτε κυβερνητικού προσφυγικού σχεδίου και δε διαθέτει άλλη κατοικία εγγεγραμμένη επ’ ονόματι είτε του ιδίου είτε της συζύγου αυτού:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που αποβιώσας πρόσφυγας ουδένα συγγενή κατ’ ευθείαν γραμμή μέχρι β΄ βαθμού συγγενείας έχει, η κατοχή της τουρκοκυπριακής κατοικίας τυγχάνει διαχείρισης από τον Κηδεμόνα κατά τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου διαδικασίες και τα προβλεπόμενα στους περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατά-ξεις) Κανονισμούς 1992 έως 2003.

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του εδαφίου (2) τυγχάνουν εφαρμογής αναφορικά με τουρκοκυπριακές κατοικίες οι οποίες κατέχονται βάσει αποφάσεων του Κηδεμόνα από πρόσφυγες που θα αποβιώσουν κατά ή μετά την έναρξη της ισχύος του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2018, περιλαμβανομένων και των ανακτηθεισών αλλά μη διατεθεισών κατοικιών:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις περισσότερων του ενός δικαιούχου, η παραχώρηση της κατοικίας γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Κανονισμούς του 1992 έως 2003, κριτήρια.