Συμβουλευτική Επιτροπή

4.-(1) Καθιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή, σκοπός της οποίας είναι η μελέτη και παροχή συμβουλών στον Κηδεμόνα πάνω σε οποιοδήποτε θέμα το οποίο αφορά τη διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Εκπρόσωπο του Κηδεμόνα ως Πρόεδρο·

(β) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών·

(γ) εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων·

(δ) εκπρόσωπο της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων·

(ε) εκπρόσωπο της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ)·

(στ) εκπρόσωπο της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ)·

(ζ) εκπρόσωπο της Αγροτικής·

(η) εκπρόσωπο του Παναγροτικού Συνδέσμου·

(θ) ανά έναν εκπρόσωπο των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

(3) Η Επιτροπή συνέρχεται για μελέτη και συζήτηση οποιουδήποτε θέματος που αφορά τη διαχείριση τουρκοκυπριακής περιουσίας, αν αυτό ζητηθεί από πέντε τουλάχιστο μέλη της και σε τόπο που θα καθοριστεί.