Συμβουλευτική Επιτροπή

4.-(1) Καθιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή, σκοπός της οποίας είναι η μελέτη και παροχή συμβουλών στον Κηδεμόνα ο οποίος, προτού αποφασίσει σχετικά με οποιοδήποτε θέμα το οποίο αφορά τη διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών, λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της η οποία εξάγεται με απόφασή της που λήφθηκε με την πλειοψηφία των παρόντων μελών της.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή, η θητεία της οποίας είναι τριετής, αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Τον Κηδεμόνα ή εκπρόσωπό του ως Πρόεδρο·

(β) το Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών·

(γ) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών·

(δ) εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων·

(ε) εκπρόσωπο της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων·

(στ) εκπρόσωπο της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ)·

(ζ) εκπρόσωπο της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ)·

(η) εκπρόσωπο της Αγροτικής·

(θ) εκπρόσωπο του Παναγροτικού Συνδέσμου·

(ι) ανά έναν εκπρόσωπο των κοινοβουλευτικών κομμάτων·

(ια)   εκπρόσωπο της ΠΟΒΕΚ.

(3) Η Επιτροπή συνέρχεται κάθε δύο μήνες κατόπιν γραπτής πρόσκλησης από τον Κηδεμόνα ή εκπρόσωπό του ή ενωρίτερα, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο από αυτόν ή εφόσον το ζητήσουν επτά τουλάχιστον μέλη της σε τόπο και χρόνο που θα καθοριστεί για σκοπούς μελέτης, συζήτησης και λήψης απόφασης όπου αυτό επιβάλλεται σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά τη διαχείριση τουρκοκυπριακής περιουσίας.

(4) Απαρτία αποτελούν εννέα  τουλάχιστον μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων.

(5)  Σε κάθε συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά τα οποία κοινοποιούνται στον Κηδεμόνα και σε όλα τα μέλη της.

(6)  Αντίγραφα των αποφάσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής κοινοποιούνται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων για ενημέρωση.