Προσωρινή απουσία ή ανικανότητα

9.-(1) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή ανικανότητας Δικαστή του Οικογενειακού Δικαστηρίου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει μέλος της δικαστικής υπηρεσίας το οποίο πληροί τα προσόντα τα οποία απαιτούνται για τη θέση Επαρχιακού Δικαστή, για να εκτελεί τα καθήκοντα και να ασκεί τις εξουσίες Δικαστή του Οικογενειακού Δικαστηρίου για το χρονικό διάστημα και υπό τους όρους οι οποίοι καθορίζονται στο έγγραφο διορισμού του.

(2) Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας Προέδρου του Οικογενειακού Δικαστηρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να διορίσει Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου ή Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή για να ασκεί τα καθήκοντα και τις εξουσίες Προέδρου του Οικογενειακού Δικαστηρίου για χρονικό διάστημα και υπό τους όρους οι οποίοι καθορίζονται στο έγγραφο διορισμού.

(3) Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει εκ των προτέρων πρόσωπα τα οποία θα εκτελούν δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), τα καθήκοντα Προέδρου ή Δικαστή του Οικογενειακού Δικαστηρίου σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή ανικανότητας.