Προσωρινοί διορισμοί

9.-(1) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή ανικανότητας δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να διορίσει μέλος της δικαστικής υπηρεσίας που έχει τα προσόντα που ορίζει το Άρθρο 111 του Συντάγματος, για να εκτελεί τα καθήκοντα και να ασκεί τις εξουσίες δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου για το χρονικό διάστημα και υπό τους όρους που θα καθορίζονται στο έγγραφο διορισμού.

(2) Αν ο Πρόεδρος του Οικογενειακού Δικαστηρίου είναι κληρικός, σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή ανικανότητας του, η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία θα διορίζει προσωρινό αντικαταστάτη. Αν η Εκκλησία παραλείψει να προβεί στο διορισμό αυτό σε εύλογο χρονικό διάστημα, το Ανώτατο Δικαστήριο θα διορίζει τον προσωρινό αντικαταστάτη.

(3) Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία ή το Ανώτατο Δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν εκ των προτέρων να διορίσουν τα πρόσωπα τα οποία θα εκτελούν, δυνάμει των εδαφίων (1) και (2), τα καθήκοντα του Προέδρου ή των δικαστών του Οικογενειακού Δικαστηρίου σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή ανικανότητας τους.