Πράξεις των γονέων μετά την παύση της γονικής μέριμνας

23.-(1) Αν έπαυσε η γονική μέριμνα οι γονείς έχουν δικαίωμα να εξακολουθήσουν τις πράξεις που αφορούν την επιμέλεια του προσώπου ή τη διοίκηση της περιουσίας του τέκνου μέχρι να πληροφορηθούν την παύση της.

(2) Οι τρίτοι δε δικαιούνται να επικαλεστούν αυτό το δικαίωμα των γονέων αν γνωρίζουν την παύση.