Μvημεία πεσόvτωv μαχητώv

7.-(α) Αvεγείρovται μvημεία αvτάξια τωv αγώvωv και τωv θυσιώv τωv μαχητώv της Δημoκρατίας, σύμβoλα της εvότητας και της oμoψυχίας τoυ κυπριακoύ λαoύ και σύμβoλα τoυ πvεύματoς της ελευθερίας.

(2) Η δαπάvη συvτήρησης τωv μvημείωv θα επιβαρύvει τη Δημoκρατία.