Σημείωση
4 του Ν.27(I)/2009Κατάργηση του Ν.131(I)/1999

Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 καταργείται.