Υποχρέωση ασφάλισης

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, κάθε εργοδότης υποχρεούται να είναι ασφαλισμένος με οποιοδήποτε ασφαλιστή έναντι της ευθύνης του για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε κάθε εργοδοτούμενο του.

(2) Η υποχρέωση του εργοδότη, που προβλέπεται στο εδάφιο (1) επεκτείνεται και στις περιπτώσεις απασχόλησης Κυπρίων, μόνιμων κατοίκων Κύπρου, εργοδοτουμένων στο εξωτερικό στους οποίους θα προκληθεί ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια.