Εξαιρούμενες απασχολήσεις

3. Οι διατάξεις του Νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α)Όταν η απασχόληση είναι μια από αυτές που περιγράφονται στο Μέρος II του Πρώτου Πίνακα του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου·

(β) όταν ο εργοδότης είναι η Κυπριακή Δημοκρατία·

(γ) όταν ο εργοδότης ανήκει σε εξαιρούμενη τάξη εργοδοτών που θα καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με κανονισμούς.