Σημείωση
12 του Ν.151(I)/2002Μεταβατική διάταξη

(1) Τηρουμένου του εδαφίου (2) η υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 151(Ι)/2002] νόμιμη συγκρότηση του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από τις δυνάμει του παρόντος Νόμου επιφερόμενες τροποποιήσεις στη σύνθεση του Συμβουλίου για όσο χρόνο διαρκεί η τρέχουσα θητεία των επηρεαζόμενων μελών του.

(2) Ο ένας εκ των Αντιπρυτάνεων που θα εκλεγούν στις πρώτες εκλογές Πρυτανικών Αρχών, που θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.151(I)/2002] ο οποίος θα έχει τη λιγότερη υπηρεσία στο Πανεπιστήμιο στη βαθμίδα του Καθηγητή, θα αρχίσει τη θητεία του ως μέλος του Συμβουλίου μόλις λήξει η θητεία ενός από τα τρία μέλη, τα οποία διορίστηκαν από τη Σύγκλητο με βάση την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου όπως αυτή ίσχυε πριν από την τροποποίησή της από τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή τον Ν.151(I)/2002].