Σημείωση
Ν.83(I)/2007Διόρθωση

Αναφορικά με τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικό) Νόμο του 2007 (Νόμος, αρ.83(I)/2007), που δημοσιεύτηκε στο Πρώτο Παράρτημα Μέρος I, της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, με αριθμό 4133 και ημερομηνία 13 Ιουλίου 2007, να γίνει η ακόλουθη διόρθωση:

Στο άρθρο 4 του Νόμου, που προσθέτει νέο εδάφιο (3) στο άρθρο 17 του βασικού νόμου, ν'αντικατασταθεί στην πρώτη γραμμή ο αριθμός "(2)" με τον αριθμό "(3)".