Σημείωση
6 του Ν53(Ι)/94Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 1994.