Σημείωση
4 του Ν. 116(Ι)/2013Μεταβατική διάταξη

(1) Η διανυθείσα περίοδος της θητείας των διορισμένων από το Υπουργικό Συμβούλιο μελών του Συμβουλίου που υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 116(Ι)/2013], δε θα προσμετρείται σε περίπτωση επαναδιορισμού τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (δ)  του άρθρου 2  του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 116(Ι)/2013]:

Νοείται ότι η θητεία των υπόλοιπων μελών του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 116(Ι)/2013].

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 2(α) του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 116(Ι)/2013] δεν τυγχάνουν εφαρμογής όσον αφορά τη θητεία των μελών του Συμβουλίου που υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.