Σημείωση
3 του Ν70(Ι)/98Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι άρχισε από την 21η Ιουλίου 1995.