Μία μόνο πειθαρχική ποινή για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα

14Γ. Για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα δεν επιβάλλονται περισσότερες από μία πειθαρχικές ποινές.