Ερμηνεία

2.Εις τον παρόντα Νόμον, εκτός εάν από το κείμενον προκύπτη διάφορος έννοια-

“Δημοκρατία” σημαίνει την Δημοκρατίαν της Κύπρου·

“εγγεγραμμένος αδειούχος εξ επαγγέλματος βοηθός ιδιωτικών κλινικών” [Διαγράφηκε]·

“εγγεγραμμένη μαία” σημαίνει το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο δυνάμει του παρόντος Νόμου Μητρώο Μαίων·

“εγγεγραμμένος νοσηλευτής” σημαίνει το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο δυνάμει του παρόντος Νόμου τηρούμενο Μητρώο Νοσηλευτών·

“εγγεγραμμένος νοσοκόμος” [Διαγράφηκε]·

“εγγεγραμμένος νοσοκόμος πρώτου επιπέδου” [Διαγράφηκε]·

“εγγεγραμμένος νοσοκόμος δευτέρου επιπέδου” [Διαγράφηκε]·

“εγγεγραμμένος πρακτικός νοσοκόμος ή βοηθητικός νοσοκόμος” [Διαγράφηκε]·

“ειδική άδεια” σημαίνει άδειαν εκδιδομένην δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 23·

“Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων” ή “μονάδες ECTS” σημαίνει το σύστημα μονάδων για την ανώτατη εκπαίδευση που χρησιμοποιούνται στον ευρωπαïκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης∙

“Έφορος” σημαίνει το νοσηλευτή ή μαία που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δυνάμει του άρθρου 4Α·

“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν Συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

“ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.” σημαίνει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών που ιδρύθηκε δυνάμει των περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμων του 1996 έως 2000·

“νοσηλευτής ψυχιατρικής νοσηλευτικής” σημαίνει το νοσηλευτή που είναι εγγεγραμμένος στο μέρος του Μητρώου Νοσηλευτών που περιλαμβάνει τα ονόματα των εγγεγραμμένων νοσηλευτών ψυχιατρικής νοσηλευτικής·

“Οδηγία 77/453/ΕΟΚ” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Οδηγία 77/453/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1977 περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες των νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική περίθαλψη» (EE L 176 της 15/07/1977,σ.8), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιήθηκε·

“Οδηγία 80/154/ΕΟΚ” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Οδηγία 80/154/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 1980 περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων μαίας και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών» (EE L 033 της 11/02/1980, σ.1), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιήθηκε·

“Πειθαρχικό Συμβούλιο” σημαίνει το Πειθαρχικό Συμβούλιο που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 14·

“Ταμείο” σημαίνει το ταμείο του Συμβουλίου που δημιουργείται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 3Α·

“φοιτητής Νοσηλευτικής” και “φοιτητής Μαιευτικής” σημαίνει πρόσωπο εγγεγραμμένο σε Τμήμα Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής, αντίστοιχα, αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιφορτισμένων με την εκπαίδευση των νοσηλευτών ή/και των μαίων·

“Συμβούλιον” σημαίνει το διά του άρθρου 3 καθιδρυόμενον Συμβούλιον Νοσηλευτικής και Μαιευτικής·

“Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο” σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφηκε στις 2 Μαΐου 1992 στο Οπόρτο (EE L της 03/01/1994, σ. 3), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

“Σύνδεσμος” σημαίνει τον δια του άρθρου 15 καθιδρυόμενον Παγκύπριον Σύνδεσμον Νοσηλευτών και Μαιών·

“τρίτη χώρα” σημαίνει κάθε κράτος το οποίο δεν είναι κράτος μέλος·

“Υπουργός”, σημαίνει τον Υπουργόν Υγείας.