Συμβούλιον Νοσηλευτικής

3.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, καθιδρύεται Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (που στο εξής θα αναφέρεται ως «το Συμβούλιο»), με έδρα και κεντρικά γραφεία στη Λευκωσία, το οποίο είναι αρμόδιο για την εγγραφή νοσηλευτών και μαιών και ασκεί οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και αρμοδιότητες χορηγούνται σε αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών και αποτελείται από τα εξής μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο:

(α) Τέσσερεις (4) εγγεγραμμένους νοσηλευτές που κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, ένας (1) εκ των οποίων προέρχεται από τη νοσηλευτική εκπαίδευση, ένας (1) από τη γενική νοσηλευτική, ένας (1) από την ψυχιατρική νοσηλευτική και ένας (1) είναι επισκέπτης υγείας και μία (1) εγγεγραμμένη μαία, η οποία επίσης κατέχει θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας και όλοι κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ∙

(β) έξι (6) εγγεγραμμένους νοσηλευτές ή μαίες που προτείνονται από το Σύνδεσμο, τέσσερις (4) εκ των οποίων είναι νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής, ένας (1) νοσηλευτής ψυχιατρικής νοσηλευτικής και μία (1) μαία και οι οποίοι κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγέλματος σε ισχύ:

Νοείται ότι, τα πιο πάνω πρόσωπα πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 3Α των περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμων του 1988 μέχρι 2002.

(2) Το Συμβούλιο εκλέγει διά μυστικής ψηφοφορίας από τα μέλη του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.

(3) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τας συνεδριάσεις του Συμβουλίου, υποχρεούμενος να το πράξη τη αιτήσει τριών μελών του Συμβουλίου, και προεδρεύει αυτών, εν περιπτώσει δε απουσίας του Προέδρου τα παριστάμενα μέλη εκλέγουν εν εξ αυτών όπως προεδρεύση της συνεδριάσεως.

(4) Ο Πρόεδρος και έξι (6) άλλα μέλη ή, εάν ο Πρόεδρος δεν είναι παρών, οποιαδήποτε επτά (7) μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτία.

(5) Το Συμβούλιον αποφασίζει διά πλειοψηφίας των παρόντων μελών του, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή αναλόγως της περιπτώσεως ο Προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.

(6) Εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου ή ετέρου μέλους του Συμβουλίου, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, τηρουμένης της υπό του εδαφίου (1) προβλεπομένης συνθέσεως του Συμβουλίου, να διορίση έτερον πρόσωπον ίνα ενεργή ως Πρόεδρος ή μέλος, αναλόγως της περιπτώσεως, εν όσω διαρκεί η τοιαύτη απουσία ή το κώλυμα.

(7) Το Συμβούλιον δύναται να ενεργή ανεξαρτήτως χηρείας οιασδήποτε θέσεως αυτού.

(8) Το Συμβούλιον ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τα της συγκλήσεως των συνεδριάσεων αυτού, την κατ’ αυτάς ακολουθουμένην διαδικασίαν και την τήρησιν πρακτικών.

(9) Τα μέλη του Συμβουλίου ενασκούσι το λειτούργημα των διά περίοδον τεσσάρων ετών από της ημερομηνίας του διορισμού των.

(10) Άπαντα τα μέλη του Συμβουλίου δύνανται να παραιτηθώσι της θέσεως των διά της υποβολής εγγράφου παραιτήσεως προς τον Υπουργόν.

(11) Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Τη μελέτη αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών και στο Μητρώο Μαιών∙

(β) την έγκριση εγγραφής στο Μητρώο Νοσηλευτών και στο Μητρώο Μαιών και τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος∙

(γ) την άσκηση πειθαρχικής δικαιοδοσίας που ρυθμίζεται με Κανονισμούς, δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 22∙

(δ) τη σύνταξη, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο, τη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και άλλους φορείς νοσηλευτικής, Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας, Κώδικα Πρότυπης Επαγγελματικής Πρακτικής στη Νοσηλευτική και Περιγράμματος Αρμοδιοτήτων Νοσηλευτών, που ενσωματώνονται σε Κανονισμούς δυνάμει του άρθρου 22∙

(ε) τη σύνταξη, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο, τη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και άλλους φορείς μαιευτικής, Κώδικα Μαιευτικής Δεοντολογίας, Κώδικα Πρότυπης Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Μαιών και Κώδικα Επαγγελματικών Αρμοδιοτήτων και Υποχρεώσεων των Μαιών, που ενσωματώνονται σε Κανονισμούς δυνάμει του άρθρου 22·

(στ) τη συνεργασία με τον Σύνδεσμο όσον αφορά τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη του νοσηλευτικού και μαιευτικού επαγγέλματος∙

(ζ) την αναγνώριση της πιστοποιημένης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του νοσηλευτικού και μαιευτικού επαγγέλματος που παρέχεται από το Σύνδεσμο ή άλλους φορείς αναγνωρισμένους από το Συμβούλιο∙

(η) τη συνεργασία με όλα τα οργανωμένα σύνολα που έχουν στόχο την προαγωγή του νοσηλευτικού και μαιευτικού επαγγέλματος∙

(θ) την αξιολόγηση και έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία καταλήγουν στην απόκτηση επαγγελματικού τίτλου στη νοσηλευτική ή μαιευτική, δημόσιων και ιδιωτικών σχολών, στις οποίες διδάσκεται η νοσηλευτική και η μαιευτική επιστήμη∙

(ι) τη συνεργασία με το Σύνδεσμο, καθώς και με άλλους οργανισμούς που έχουν στόχο την προαγωγή του επαγγέλματος και τη διασφάλιση της ποιότητας, της φροντίδας και της υγείας, μέσω ασφαλούς πρακτικής.

(12)  Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν από το Ταμείο ορισμένο χρηματικό  ποσό ανά χιλιόμετρο, για τη μετάβαση έκαστου μέλους από τον τόπο ασκήσεως του επαγγέλματός του στον τόπο συνεδρίασης, ως έξοδα διακίνησης, τα οποία υπολογίζονται με βάση τις εκάστοτε σε ισχύ εγκυκλίους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.