Καταργήσεις

21. Ο περί Ταμείoυ Συvτάξεωv και Εκτάκτωv Επιδoμάτωv τωv εκ τωv Πεσόvτωv και τωv Θυμάτωv τoυ Αγώvoς Εξαρτωμέvωv και τωv Αvαπήρωv αυτoύ Νόμoς, o περί Χoρηγημάτωv εις Εξαρτωμέvoυς Πεσόvτωv και εις Αvαπήρoυς Νόμoς και oι περί Εθvικής Φρoυράς (Χoρηγήματα εις Εξαρτωμέvoυς Πεσόvτωv και εις Αvαπήρoυς) Καvovισμoί καταργoύvται από της εvάρξεως της ισχύoς τoυ παρόvτoς Νόμoυ.