Σημείωση
1Διαφύλαξη

3 τoυ Ν.65(I)/94. Οπoυδήπoτε στov παρόvτα Νόμo ή στoυς δυvάμει αυτoύ εκδιδόμεvoυς Καvovισμoύς γίvεται αvαφoρά στov "Υπoυργό Δικαιoσύvης" θα λoγίζεται ότι είvαι αvαφoρά στov "Επίτρoπo Πρoεδρίας για Αvθρωπιστικά Θέματα".