Αδικήματα και ποιναί

11. Πας όστις διαπράττει αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 5, του εδαφίου (5) του άρθρου 6 ή του εδαφίου (4) του άρθρου 7, εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τα δύο έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1500 ή εις στέρησιν της ικανότητος του κατέχειν ή λαμβάνειν άδειαν οδηγήσεως διά χρονικήν περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους δώδεκα μήνας ή εις όλας ή οιασδήποτε εκ των ανωτέρω ποινών.