Ερμηνεία

2.-(1)Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“αρμόδια αρχή πιστοποίησης” σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή εκπρόσωπό του.

“δείγμα αίματος” σημαίνει ικανοποιητικήν ποσότητα αίματος δι’ εργαστηριακήν ανάλυσιν.

“δείγμα εκπνοής” σημαίνει τοιαύτην ποσότητα εκπνοής η οποία θα εκρίνετο ικανοποιητική προς διενέργειαν προκαταρκτικής ή τελικής εξετάσεως.

“εκπνοή” σημαίνει τον εκπνεόμενον αέρα κατά την φυσικήν λειτουργίαν της αναπνοής.

“έντυπον αποτέλεσμα” σημαίνει την ένδειξιν περί της ποσότητος ή του ποσοστού αλκοόλης του περιεχομένου εις εξετασθέν δείγμα εκπνοής, την αυτομάτως παραγομένην υπό συσκευής και αποτυπουμένην επί τεμαχίου χάρτου ή ετέρου υλικού.

“εργαστηριακή ανάλυσις” σημαίνει την συνήθως εφαρμοζομένην επιστημονικήν μέθοδον δι’ ανίχνευσιν αλκοόλης εις το αίμα.

“ζώνη ασφαλείας” σημαίνει πάσαν ζώνην ειδικώς κατεσκευασμένην προς συγκράτησιν του σώματος προσώπου καθημένου εντός οιουδήποτε μηχανοκινήτου οχήματος και ακινητοποίησιν τούτου επί του καθίσματος του οχήματος, ήτις πληροί τας προδιαγραφάς ενός των προτύπων των καθοριζομένων διά διατάγματος του Υπουργού, εκδιδομένου δυνάμει του άρθρου 12.

“ιατρός” σημαίνει παν πρόσωπον το οποίον είναι εγγεγραμμένον ως ιατρός δυνάμει των διατάξεων των περί εγγραφής Ιατρών Νόμων.

“καθορισθέν όριον” σημαίνει αναλόγως της περιπτώσεως:

(α)39 εκατομμυριοστά του γραμμαρίου (microgrammes) αλκοόλης εις 100 χιλιοστά του λίτρου (millilitres) εκπνοής. ή

(β)90 χιλιοστά του γραμμαρίου (milligrammes) αλκοόλης εις 100 χιλιοστά του λίτρου (millilitres) αίματος.

“μηχανοκίνητον όχημα” σημαίνει:

(α)παν ιδιωτικόν ή δημοσίας χρήσεως μηχανοκίνητον όχημα δυνάμενον να μεταφέρη ουχί πλείονας των 8 καθημένων επιβατών. και

(β)ελαφρόν φορτηγόν μηχανοκίνητον όχημα του οποίου το απόβαρον δεν υπερβαίνει τους 40 στατήρας.

“νοσοκομείον” σημαίνει παν δημόσιον ή ιδιωτικόν υποστατικόν εις το οποίον παρέχεται αποκλειστικώς ιατρική περίθαλψις.

“όχημα” σημαίνει οιονδήποτε μέσον διά την μεταφοράν προσώπων ή φορτίου, είτε κινούμενον διά μηχανής είτε άλλως, περιλαμβάνει δε οιανδήποτε άμαξαν συρομένην υπό ζώων, οιονδήποτε δίκυκλον, τρίκυκλον ή τετράκυκλον κινούμενον διά της ανθρωπίνης ενεργείας ως και παν άλλο μέσον κατεσκευασμένον ή διεσκευασμένον προς τον ως άνω σκοπόν.

“προκαταρκτική εξέταση” σημαίνει την εξέταση δείγματος εκπνοής προσώπου με συσκευή προκαταρκτικής εξέτασης.

“προσθία θέσις” σημαίνει την θέσιν εις ην κάθηται ο οδηγός μηχανοκινήτου οχήματος και την ετέραν (εάν υπάρχη) πλην της του οδηγού θέσιν την ευρισκομένην εις το πρόσθιον μέρος του οχήματος. Εις ην περίπτωσιν μηχανοκίνητον όχημα διαθέτει πλείονας των δύο προσθίας θέσεις, λαμβάνονται υπ’ όψιν διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου μόνον η θέσις του οδηγού του οχήματος και η απωτέρα της του οδηγού θέσις, αγνοουμένης πάσης μεταξύ αυτών θέσεως.

“πρότυπον” κέκτηται την έννοιαν την αποδιδομένην εις τον όρον τούτον υπό των περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητος Νόμων.

“συσκευή προκαταρκτικής εξέτασης” σημαίνει κάθε συσκευή που παρέχει ενδεικτική μέτρηση της ποσότητας ή του ποσοστού αλκοόλης που περιέχεται στην εκπνοή προσώπου και η οποία πληροί ένα από τα πρότυπα τα οποία εγκρίνονται με διατάγματα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

“συσκευή τελικής εξέτασης” σημαίνει κάθε συσκευή που προσδιορίζει την ποσότητα την ποσότητα ή το ποσοστό αλκοόλης που περιέχεται στην εκπνοή προσώπου, πληροί ένα από τα πρότυπα τα οποία εγκρίνονται με διατάγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και παράγει έντυπο αποτέλεσμα.

“τελική εξέταση” σημαίνει την εξέταση δείγματος εκπνοής προσώπου με συσκευή τελικής εξέτασης.

“τροχαίον αδίκημα” σημαίνει παν αδίκημα διαπραττόμενον κατά παράβασιν των διατάξεων των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων, των περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμων και των δυνάμει τούτων εκδοθέντων Κανονισμών, ως και του παρόντος Νόμου.

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Συγκοινωνιών και Έργων.

(2)Οι εν τω παρόντι Νόμω χρησιμοποιούμενοι όροι, οι μη άλλως οριζόμενοι, κέκτηνται την υπό των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμων αποδιδομένην εις αυτούς έννοιαν.