Ανάκλησις αδείας λειτουργίας

7.-(1) Η άδεια λειτουργίας κέντρου δύναται να ανακληθή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εν περιπτώσει-

(α) οριστικής παύσεως των εργασιών αυτού·

(β) καταδίκης λόγω συστηματικής παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή των Κανονισμών·

(γ) θανάτου του επιχειρηματίου ή εν περιπτώσει νομικού προσώπου, άμα τω διορισμώ εκκαθαριστού·

(2) Από του θανάτου του επιχειρηματίου ή, οσάκις ο επιχειρηματίας είναι νομικόν πρόσωπον, από της διαλύσεως ή του διορισμού εκκαθαριστού, η εκδοθείσα άδεια λειτουργίας παύει ισχύουσα, δύναται δε να εκδίδηται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου νέα άδεια διά την μη εκπνεύσασαν περίοδον επ’ ονόματι των εκτελεστών της διαθήκης ή διαχειριστών της περιουσίας του αποβιώσαντος επιχειρηματίου ή του εκκαθαριστού, αναλόγως της περιπτώσεως, άνευ της καταβολής οιουδήποτε δικαιώματος.