Σημείωση
4 του Ν. 151(Ι)/2005Έναρξη της ισχύος του Ν.151(Ι)/2005

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 151(Ι)/2005] αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006.