Σημείωση
3 του Ν.99(I)/2002Έναρξη ισχύος του Ν.99(I)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.99(I)/2002] θεωρείται ότι τέθηκε σε ισχύ την 13η Ιουλίου 2001.