Σημείωση
3 του Ν.3(I)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.3(I)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.3(I)/2002] τίθεται σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2002.