Σημείωση
6 του Ν84/84Μεταβατική διάταξις

Αι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου εκκρεμούσαι ενώπιον του Υπουργού προσφυγαί θεωρούνται ότι εγένοντο και εκκρεμούν βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αίτινες εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και επί των τοιούτων προσφυγών: