Σημείωση
4 του Ν.271(I)/2004 Έναρξη της ισχύος του Ν.271(I)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.271(I)/2004] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός από την παράγραφο (β) του άρθρου 2 αυτού, που τίθεται σε ισχύ την 2αν Ιανουαρίου 2005.