Σημείωση
3 του Ν.100(I)/2002Μεταβατική διάταξη

Για τους δικαιούχους αιτητές που η άδεια οδικής χρήσης τους ακυρώ θηκε τη χρονική περίοδο μεταξύ 1.7.1999 και 30.9.1999, η προθεσμία υποβο λής της πιο πάνω αίτησης παρατείνεται για τρεις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.100(I)/2002] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρα τίας.