Σημείωση
5 του Ν.96(I)/2009Κατάργηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου

Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 4 του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, το άρθρο 8 του βασικού νόμου καταργείται.